Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERENAANHUIS
B2C

1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Klant: de consument; m.n. iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt;

WER: Wetboek van Economisch Recht

– Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de Klant in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

– Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

– Bereide gerechten: gerecht dat door de Verkoper vers of artisanaal bereid werd;

– Goederen: De door de Verkoper verkochte goederen, inclusief Bereide gerechten

– Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen de verkoper en de Klant inzake Goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop van Goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;
– Dag: kalenderdag;
– Website: www.leverenaanhuis.be
– Omgeving: Website en iedere door Verkoper aangewezen applicatie waar producten aan de Klant worden aangeboden;
– Verkoper: zie definitie artikel 2

2. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER
 Verkoper: DE RATTERY bv (hierna ook “LEVERENAANHUIS”)
 Maatschappelijke zetel: Eik 5, 3740 Bilzen
 Telefoonnummer en bereikbaarheid:  0470858827 van maandag t.e.m. vrijdag van 17u tot 22u
 E-mailadres: info@leverenaanhuis.be
 Ondernemingsnummer: BE 0867.683.707
 RPR: Antwerpen, afdeling Tongeren

3. TOEPASSELIJKHEID
3.1 Alle bestellingen geplaatst via de Omgeving bij Verkoper worden beheerst door deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
3.2 Wanneer de Klant een bestelling plaatst, erkent de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.
3.3 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op de Website.
3.4 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden (die de informatie bevat zoals voorgeschreven door artikel VI.45, § 1 WER) aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Verkoper voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Onderneming zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat dergelijke overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. AANBOD WEBSITE, BESTELLING EN AANVAARDING
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de Website vermeld. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van bepaalde Goederen. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper.
4.2 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de Omgeving.
4.3 Er komt pas een overeenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Klant van zodra de Klant aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan, de Klant tot betaling is overgegaan en wanneer de Verkoper de bestelling bevestigt.
4.4 De Klant dient voor de bestelling van alcoholische drank minimaal 18 jaar oud te zijn. De Verkoper houdt zich het recht voor om een levering van alcoholische drank te weigeren indien bij levering blijkt dat de Klant niet minimaal 18 jaar oud is. De Klant zal desgevallend instaan voor de door Verkoper gemaakte kosten.
4.5 De Verkoper voorziet op haar Omgeving een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Goederen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper voorziet zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.6 Alle productinformatie wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Eventuele mondelinge afspraken en/of toezeggingen door het personeel van de Verkoper of namens de Verkoper gedaan door vertegenwoordigers binden de Verkoper slechts indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd. Hoewel de Verkoper zich inspant m.b.t. de Bereide gerechten om de betreffende informatie accuraat weer te geven, kan het voorvallen dat een bepaald ingrediënt niet werd vermeld en er in producten sporen worden teruggevonden van ingrediënten, zonder dat dit op de Omgeving werd aangegeven. Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele allergische reacties of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de Goederen, inclusief de Bereide gerechten.
4.7 De Verkoper treft bij de elektronische totstandkoming met de Klant de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Voor het elektronisch kan betalen, zal de Verkoper passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.8 Het elektronisch betalen gebeurt via Mollie.com. Online betalen kan met Visa, Mastercard, Bankcontact, KBC, Belfius, ING, IDeal en Paypal. Een bestelling wordt behandeld van zodra de Verkoper akkoord krijgt van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en MOLLIE.com. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Verkoper maakt hiervan geen partij uit en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

5. LEVERING
5.1 De levering geschiedt zo snel mogelijk. De leveringstermijnen op de Website zijn slechts indicatief en houden geenszins een resultaatsverbintenis in hoofde van de Verkoper. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn binnen de X uren/dagen na ontvangst van de betaling van de bestelde Goederen.

5.2  De Klant is verplicht om de door Verkoper geleverde Goederen in ontvangst te nemen op het door de Klant tijdens de bestelling opgegeven adres en de Klant dient de nodige ruimte te voorzien zodat de Goederen kunnen worden geleverd. De Verkoper levert (al dan niet door gebruik te maken van een externe derde partij) de Goederen tot in het gebouw van de Klant in een ruimte op de gelijksvloerse verdieping en enkel op een met een auto bereikbare plaats.

5.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde Goederen rechtvaardigen.
5.4 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk diezelfde dag nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij op dat moment het bestelde goed reeds verzonden is. In geval van ontbinding zal de Verkoper het bedrag dat de Klant betaald heeft, binnen de veertien dagen terugbetalen.

6. PRIJZEN EN BETALINGSMODALITEITEN
6.1 De prijzen vermeld op de Website zijn deze vermeld op de dag van de bestelling en zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele verzendingskosten. De berekeningen van de verzendkosten worden op de website vermeld: 

Op de pagina van het winkelmandje, onderaan de pagina. Hier staan de verzendkosten per regio.

Let op: de kosten van eventueel leeggoed worden niet mee geteld voor de berekening van de verzendkosten.

6.2 De prijzen worden in de loop van de bestelling niet verhoogd, tenzij wisselkoersen en wettelijke maatregelen (o.a. douanetarieven, taksen en belastingen) dit noodzakelijk maken. In dit geval zal de Verkoper de Klant hiervan uitdrukkelijk schriftelijk van op de hoogte brengen en heeft de Klant het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder kosten of schadevergoeding.
6.3 De Klant dient de Goederen voor levering te betalen, met inbegrip van de leveringskosten en het leeggoed vooraleer de bestelling zal kunnen worden aanvaard.
6.4 Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden via de Omgeving van de Verkoper.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN MODALITEITEN LEEGGOED
7.1 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt de Verkoper zich het eigendomsrecht van de Goederen voor die zij aan de Klant verkoopt, totdat de prijs van deze Goederen volledig is betaald, in hoofdsom, interesten en kosten.
7.2 De risico’s van verlies en beschadiging van de Goederen worden op het moment van aflevering overgedragen aan de Klant of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is.
7.3 Het leeggoed van de verkochte Goederen wordt niet teruggenomen door de Verkoper, behoudens in geval van het herroepingsrecht voorzien in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

8. GARANTIE EN CONFORMITEIT GOEDEREN
8.1 De Klant heeft een wettelijke garantie krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van de desbetreffende verkochte Goederen waarop dit van toepassing is. Zo is de wettelijke garantie niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of artikelen met een kortere vervaldatum(voeding). Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
8.2 Iedere levering van Goederen zal onmiddellijk bij ontvangst door de Klant worden nagezien. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken moeten, op straffe van verval door de Klant schriftelijk worden gemeld aan de Verkoper binnen veertien (14) dagen na levering (of binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Klant (konden) worden geleverd.8.3 Bij vaststelling van een verborgen gebrek bij de Goederen moet de Klant de Verkoper zo snel mogelijk schriftelijk inlichten. In ieder geval, ook bij de eventuele toepassing van de dwingende regels van de wettelijke garantie, dient elk gebrek binnen een termijn van twee (2) maanden na vaststelling ervan door de Klant schriftelijk te worden gemeld.
8.4 Klachten wegens gebreken bij de Goederen zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte Goederen door de Klant nog niet in gebruik werden genomen. Goederen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken of die niet correct zijn bewaard, kunnen geen aanleiding geven tot verborgen gebreken.
8.5 De Klant moet steeds een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de Goederen te bewaren.
8.6 Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Verkoper.
8.7 Gebreken die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik, in geval een derde partij, die niet rechtmatig door de Verkoper werd gemachtigd, is tussengekomen of de Goederen heeft behandeld en in geval van schade door brand, water (overstroming), bliksem of een natuurramp kunnen niet worden verhaald op de Verkoper of vallen onder de toepasselijke garantie.
8.8 Dit artikel laat het herroepingsrecht voorzien in artikel 9 van deze algemene voorwaarden onverlet.

9.  HERROEPINGSRECHT GOEDEREN
9.1 Informatie over het Herroepingsrecht
9.1.1. Bij een Overeenkomst op afstand m.b.t. de Goederen beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder enige opgave van een motief kan herroepen. Dit herroepingsrecht geldt dus o.a. niet voor de Bereide gerechten (zie ook artikel 9.3).
9.1.2. De herroepingstermijn begint te lopen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant of de door de Klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve in bijzondere omstandigheden voorzien in boek VI WER:
 In geval van meerdere Goederen of Goederen samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezitname van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel;
 In geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezitname van het eerste goed.9.1.3. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Verkoper (per gewone post of per e-mail – zie artikel 2 voor de contactgegevens) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, door hetzij:
 Het model van herroepingsformulier, dat u hier kan vinden, ingevuld en ondertekend te sturen aan de Verkoper; of
 Een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt te sturen aan de Verkoper.
De bewijslast van de herroeping ligt bij de Klant.

9.2 Gevolgen van de herroeping
9.2.1. De Klant zendt de Goederen terug of overhandigt ze aan de Verkoper of aan een persoon die door de Verkoper gemachtigd is om de Goederen in ontvangst te nemen, voor het verstrijken van een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij aan de Verkoper zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld.
9.2.2. De Klant draagt de directe kosten voor het terugzenden van de Goederen tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.
9.2.3. De Verkoper vergoedt alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Klant de Verkoper informeerde van de beslissing tot herroeping. De Verkoper behoudt zich het recht voor om pas over te gaan tot terugbetaling totdat de Verkoper alle Goederen heeft ontvangen of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de Goederen heeft teruggezonden. De Verkoper zal de Klant terugbetalen door middel van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij de Klant akkoord is dat de terugbetaling zal gebeuren met een ander betaalmiddel.
9.2.4. De Klant is aansprakelijk voor enige waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van het behandelen van de Goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de Goederen vast te stellen.

9.3 Uitzonderingen op het Herroepingsrecht
9.3.1. De Klant kan, zoals voorzien in het WER, het Herroepingsrecht niet uitoefenen als:
 De prijs van de Goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 De geleverde Goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
 De geleverde Goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar (hetgeen o.a. toepasbaar is op de Bereide gerechten);
 De verzegelde Goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
 De geleverde Goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere Goederen;
 De beveiliging van de materiële drager van geleverde audio-en video-opnamen of computerapparatuur (bijvoorbeeld: DVD, CD, usb-stick, CD-ROM, videocassette,…) is verbroken na de levering. Als het goed niet verzegeld is, kan de Klant de overeenkomst herroepen en het goed ongeschonden terugbezorgen;
 De overeenkomst gesloten is tijdens een openbare veiling.

10. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
10.1 De Klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met de Verkoper te ontbinden ingeval dat de Verkoper haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt wegens zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van de Verkoper. Indien de Klant zijn buitengerechtelijk ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij de Verkoper daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.
10.2 De Verkoper heeft het recht om de overeenkomst met de Klant buitengerechtelijk te ontbinden in volgende gevallen:
 De Klant insolvabel blijkt te zijn; of
 De Klant zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt wegens zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude; of
 Beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de Klant.
Indien de Verkoper zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient zij de Klant daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat zij op de hoogste was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven..

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De foto’s en teksten ter illustratie en beschrijving van de Goederen op de Website zijn niet bindend voor de Verkoper en worden enkel ter informatie aangeboden. Behoudens in geval van opzet of zware fout, aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen bij de foto’s of teksten die op de Website voorkomen.
11.2 Zonder de draagwijdte van deze algemene voorwaarden te beperken, mag geen enkele eis tot schadevergoeding– of deze nu te maken heeft met de geleverde Goederen, de niet-levering van Goederen of anderszins – het bedrag overschrijden dat is betaald voor de artikelen die aanleiding geven tot de eis tot schadevergoeding. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of vervolgschade van welke aard ook (zelfs indien het ontstaan van deze schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij de Verkoper) die voortvloeit uit haar Goederen, het gebruik van deze Goederen, de verkoop van deze Goederen of deze Website. 11.3 De aansprakelijkheid van Verkoper wordt niet uitgesloten of beperkt voor enige aansprakelijkheid die niet kan uitgesloten of beperkt worden onder de toepasselijke wetgeving.11.4 Verkoper zal nooit enige aansprakelijkheid oplopen indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. Zolang de overmacht duurt zijn de eventuele verplichtingen van Verkoper opgeschort.

12. OVERMACHT
12.1 Indien de Verkoper haar verbintenissen niet kan nakomen ingevolge overmacht, is zij niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant. In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden tot enige boete of schadevergoeding.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, zoals bv.: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers voor o.a buitenlands koopwaar en primaire grondstoffen, storingen van het internet, hacking van de Website, storingen van de elektriciteit, storingen van het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, lock-outs, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, slechte weersomstandigheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, hinderpalen bij de ontvangst van brandstoffen nodig voor de normale productie, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ons alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, pandemieën, gebreken in hulp- of transportmiddelen en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

13. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN INFORMATIE-UITWISSELING
13.1 De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens die door de Klant worden meegedeeld, en stelt deze ter beschikking van de Verkoper conform de Privacy verklaring dat hier kan worden teruggevonden
13.2 Door het gebruik van de Website aanvaardt de Klant de Privacy verklaring hebben gelezen.
13.3 Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website kan de Klant het cookie beleid hier terugvinden.

14. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
14.1 De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De bijgewerkte versie die van kracht was op het ogenblik waarop een bestelling door de Verkoper werd aanvaard, zal toepasselijk zijn op de rechtsverhouding die uit die bestelling tot stand komt.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM
15.1 De Klant erkent en aanvaardt dat alle inhoud (teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op de Website en de Omgeving van de Verkoper en afgeleide versies zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elk auteursrecht, elk gedeponeerd merk en elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot informatie of inhoud voorkomende op de Website is op elk ogenblik eigendom van de Verkoper dan wel van haar licentiegevers. De Klant kan deze informatie enkel gebruiken in de mate dat hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor werd gegeven door de Verkoper of haar licentiegevers.

16. SPLITSBAARHEID
16.1 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepalingen te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

17. BEVOEGDHEIDSBEDING EN TOEPASSELIJK RECHT
17.1 Deze algemene voorwaarden alsmede elk contract tussen de Verkoper en de Klant worden beheerst door Belgisch recht.
17.2 De rechtbanken van het gerechtelijk  arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen, betwistingen en vorderingen.